Trang chủ / Doanh nghiệp (page 10)

Doanh nghiệp

Mẫu biên bản họp Công ty cổ phần về việc thành lập địa điểm kinh doanh

                                 Tên công ty                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số ……                                                ————————————- ……………, ngày       tháng     năm 20…   BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG …

Đọc tiếp »