Trang chủ / Doanh nghiệp (page 12)

Doanh nghiệp

Mẫu biên bản họp Công ty cổ phần về việc thành lập địa điểm kinh doanh

                                 Tên công ty                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số ……                                                ————————————- ……………, ngày       tháng     năm 20…   BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG …

Đọc tiếp »

Mẫu công văn giải trình xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam

Mẫu Tham khảo  TÊN CÔNG TY/DOANH NGHIỆP ………………………. Điện thoại…………….   Số …………………. V/v nhập cảnh của khách nước ngoài CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hà Nội, Ngày…tháng…năm…… CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH Kính gửi: CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP …

Đọc tiếp »