1900 6232

Trang chủ / Luật sư (page 3)

Luật sư

Mẫu công văn giải trình xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam

Mẫu Tham khảo  TÊN CÔNG TY/DOANH NGHIỆP ………………………. Điện thoại…………….   Số …………………. V/v nhập cảnh của khách nước ngoài CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hà Nội, Ngày…tháng…năm…… CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH Kính gửi: CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP …

Đọc tiếp »