Trang chủ / Tài liệu (page 4)

Tài liệu

Mẫu công văn đề nghị cung cấp thông tin doanh nghiệp

MBLAW cung cấp mẫu tham khảo như sau :  TÊN DOANH NGHIỆP  _______________          Số:              /…….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________          Hà Nội, ngày          tháng          năm ……   Kính gửi:   Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh, …

Đọc tiếp »