1900 6232

Trang chủ / Tài liệu (page 8)

Tài liệu

Mẫu giấy biên nhận hồ sơ

TÊN CƠ QUAN TRAO HỒ SƠ TÊN CƠ QUAN NHẬN HỒ SƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:……………… Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2016   GIẤY BIÊN NHẬN Hồ sơ…. ————– Họ và tên: ……………………………………………. Chức vụ, …

Đọc tiếp »

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP ————— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————       ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH  Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền)   Tên doanh nghiệp(viết bằng chữ in hoa):………………………………………………………………… Giấy chứng nhận đầu tư …

Đọc tiếp »