1900 6232

Trang chủ / Thẻ: đăng ký doanh nghiệp

Thẻ: đăng ký doanh nghiệp

Đơn xin rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày  …  tháng …  năm 201..   ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ Kính gửi: ………………………………………… Tôi tên là     :                                       Giới tính: Chức danh  :                                        Điện thoại: Sinh ngày    :                                       Dân tộc:                                Quốc tịch: CMND số    :                                       Ngày cấp:                              Nơi …

Đọc tiếp »